Vijesti iz BiH
srijeda, 06 Juni 2018 00:00

Mušića i Bradaru savjetuje 15 osoba, dvojici delegata 7.700 KM za jednu održanu sjednicu

Ocijeni...
(0 glasova)

vladafbihUprkos tome što su tokom 2017. godine rijetko održavane sjednice Parlamenta FBiH, entitetskim parlamentarcima prošle godine isplaćeno je 11.983.252 KM samo na osnovu plaća. Nerad ovog organa zakonodavne vlasti nije spriječio ni čelnike Zastupničkog doma i Doma naroda PFBiH Edina Mušića i Lidiju Bradaru da angažuju čak 15 savjetnika.
Parlament Federacije BiH uplatio je 7.700 KM na račune dva delegata za samo jednu održanu sjednicu parlamentarne komisije. Revizija je pokazala kako predsjedavajućeg Zastupničkog doma PFBiH Edina Mušića i predsjedavajuću Doma naroda PFBiH Lidiju Bradaru savjetuje čak 15 osoba te da nije moguće utvrditi opravdanost isplate naknada za rad članova Radnih tijela iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika Parlamenta Federacije BiH.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH skrenuo je pažnju u Izvještaju o reviziji Parlamenta FBiH za 2017. godinu na obaveze po pravosnažnim sudskim presudama iz radnog odnosa u iznosu od 29.869 KM, u skladu s Instrukcijom Federalnog ministarstva finansija o načinu evidentiranja obaveza po pravosnažnim presudama u glavnoj knjizi evidentirane su na vanbilansnoj evidenciji.

Revizori su naveli da su naknade za rad članovima komisija i naknade članovima Radnih tijela iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika Parlamenta Federacije BiH (126.617 KM) obračunate i isplaćene na osnovu odluka Administrativnih komisija oba Doma Parlamenta FBiH.

"Opravdanost navedenih naknada ne može se potvrditi, jer nije propisano da se pravo na iste ostvaruje samo za prisustvo i učestvovanje u radu komisije i radnih tijela, a na osnovu izvještaja sekretara komisije o prisustvu izabranog dužnosnika, odnosno naučnih, stručnih i javnih radnika", piše u Izvještaju.

Šef službe upozorio na nezakonito i netačno prikazivanje stvarnih rashoda


Na dan 31. decembar 2017. godine u Parlamentu FBiH je bilo 233 uposlenika, od toga 131 izabrani dužnosnik u oba doma, 15 savjetnika i 87 uposlenika u stručnim službama domova i Zajedničkoj službi. U Stručnoj službi Zastupničkog doma
ukupno je sistematizovano 40, a popunjena 24 radna mjesta. U Stručnoj službi Doma naroda ukupno je bilo sistematizovano 35, a popunjeno 27 radnih mjesta. U Zajedničkoj službi popunjeno je 36 radnih mjesta, od 57 sistematizovanih.

"Šef službe računovodstva u Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH, certificirani računovođa sa važećom licencom, je dopisom od 26. februara .2018. godine obavijestio Ured za reviziju institucija u FBiH, Federalno ministarstvo finansija i Finansijsko informatičku agenciju –FIA o razlozima nepotpisivanja Završnog računa, pozivajući se na član 17. stav 2. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Federacije BiH. Između ostalog, kao razlog se navodi nezakonito i netačno prikazivanje stvarnih rashoda, kao i kršenje federalnih propisa, zbog čega se troše sredstva iz Budžeta suprotno važećim propisima. U dostavljenom aktu navodi da stvarno stanje rashoda ne odgovara prikazanom (računi JKP Toplane za trošak grijanja stanova koji su vraćeni Parlamentu FBiH i obaveze po pravosnažnim presudama); da nema kontrole utroška kancelarijskog materijala, ne provode se kontrolne aktivnosti u skladu sa članom 8. Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru Federacije BiH (sistem dvostrukog potpisa) te da nije uspostavljena interna revizija", piše u Izvještaju.

Kako piše, šef službe računovodstva u Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH dalje je naveo da iako Parlament FBiH ima šefa računovodstva koji posjeduje licencu, urađeni završni račun Parlamenta FBiH za 2017. godinu sekretar Doma naroda je dao na potpis savjetnici Zastupničkog doma, koja ga je i potpisala. Ističe da je u dopisu upućenom savjetnici navedeno da Parlament FBiH ne raspolaže zaposlenicima koji posjeduju odgovarajuću kvalifikaciju za izradu i ovjeru završnog računa. Također, sličnim dopisom, Uredu se obratio i potpredsjedavajući Doma naroda.

Budžetom FBiH za 2017. godinu Parlamentu FBiH odobreno je 14.422.580 KM, što je za 615.462 KM manje u odnosu na budžetski zahtjev (15.038.042 KM). Odobrena sredstva se odnose na: bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 12.055.700 KM, izdatke za materijal, sitan inventar i usluge 1.940.380 KM, tekuće transfere i druge tekuće rashode 355.000 KM i izdatke za nabavku stalnih sredstava 71.500 KM.

Sporne naknade


Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017. godinu isti je utvrđen u iznosu od 14.622.352 KM, što je za 199.772 KM više u odnosu na sredstva odobrena Budžetom FBiH za 2017. godinu. Najznačajnije povećanje iskazano je na poziciji ugovorenih usluga (za isplatu paušala) (251.281 KM) i poziciji izdataka za nabavku stalnih sredstava (88.200 KM), dok se najznačajnije umanjenje odnosi na putne troškove od (83.900 KM).

Izdaci za bruto plaće i naknade troškova zaposlenih sa 31. decembrom 2017. godine iskazani su u iznosu od 11.983.252 KM, što je 84 posto ukupnih rashoda i izdataka, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 115.622 KM. Izdaci za neto plaće profesionalnih zastupnika iskazani su u iznosu od 4.649.056 KM, od čega u Zastupničkom domu 2.899.770 KM, a u Domu naroda 1.749.286 KM.

U toku 2017. godine obračunata je i isplaćena refundacija naknade plaće u iznosu od 22.598 KM, za šest zastupnika koji nisu profesionalizirali svoj rad u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Isplata je izvršena na osnovu zahtjeva poslodavaca kod kojih poslanici ostvaruju prava iz radnog odnosa i pojedinačnih rješenja Administrativne komisije, Odluke Administrativne komisije iz 2014. godine i Sporazuma zaključenih između predsjednika Administrativne komisije i nadležne osobe ustanove ili preduzeća (poslodavca).

"Navedena naknada predstavlja naknadu neto plaće te pripadajućih poreza i doprinosa za dane odsustvovanja s posla, odnosno dane kada je zastupnik prisustvovao sjednicama Zastupničkog doma i radnih tijela. Ističemo da ovakav vid naknade plaće nije predviđen odredbama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, niti Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH. Zbog navedenog i činjenice da je istim poslanicima za dane prisustva sjednicama Zastupničkog doma izvršen obračun i isplata putnih troškova (dnevnice i korištenje vlastitog vozila), te paušala koji predstavlja pravo na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti, ne može se potvrditi zakonitost, osnovanost i opravdanost iskazanog troška od 22.598 KM", navode revizori.

U toku 2017. godine u Parlamentu FBiH bilo je uposleno 15 savjetnika, od čega u Domu naroda osam i u Zastupničkom domu sedam. U revidiranoj godini u Domu naroda Parlamenta FBiH jedan savjetnik je razriješen dužnosti, a imenovana su dva savjetnika (savjetnik u oblasti ustava i zakonodavnopravne djelatnosti) na osnovu rješenja predsjedavajuće Lidije Bradare, koja su donesena u skladu s Odlukom o broju savjetnika predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta FBiH od 1. novembra 2015. godine.

"Navedenom Odlukom je utvrđen broj od osam savjetnika koje će predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta FBiH primiti u radni odnos. Rješenja o postavljenju su donesena na osnovu člana 7. i 9. Zakona o plaćama i naknadama organa vlasti Federacije BiH i naprijed navedene Odluke. Naglašavamo da broj savjetnika i uslovi za njihovo postavljenje nisu regulisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji stručne službe Doma naroda Parlamenta FBiH sa sistematizacijom radnih mjesta, kako je regulisano naprijed navedenim zakonom", piše u Izvještaju.

U Zastupničkom domu Parlamenta u prethodnom periodu je imenovano sedam savjetnika rješenjem o postavljenju predsjedavajućeg Zastupničkog doma Edina Mušića, na osnovu Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH.

"U obrazloženju rješenja o postavljenju navedeno je da imenovani savjetnici ispunjavaju uslove za postavljenje, utvrđene Zakonom o državnoj službi u FBiH. Kao i u Domu naroda, broj savjetnika i uslovi za postavljenje nisu regulisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji stručne službe Zastupničkog doma Parlamenta FBiH sa sistematizacijom radnih mjesta, kako je regulisano Zakonom o plaćama i naknadama organa vlasti Federacije BiH", navode revizori.

Savjetnici u prosjeku imaju 2.000 KM neto plaću

Imenovanim savjetnicima u revidiranoj godini isplaćene su plaće i naknade troškova u iznosu od 474.762 KM, od čega se na neto plaće odnosi 392.305 KM. To znači da savjetnici Bradare i Mušića u prosjeku imaju neto plaću u iznosu od blizu 2.000 KM.

Pojedinim savjetnicima obračunate su i isplaćene naknade troškova prijevoza na posao i sa posla, iako navedeno nije regulisano Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH. U okviru isplaćenih naknada, troškovi prijevoza na posao i sa posla iznose 8.849 KM.


Šest državnih službenika zaposlenih u Stručnoj službi Doma naroda, rješenjima sekretara Doma od 30. decembra 2016. godine privremeno je raspoređeno na upražnjena radna mjesta s većim koeficijentom, to nije u skladu sa Zakonom o državnoj službi FBiH, kojim je propisana procedura unaprjeđenja i internog premještaja, te se ne može potvrditi opravdanost isplate razlike obračunatih plata po većem koeficijentu za period januar - juni, u iznosu osnovne plaće od 13.060 KM i pripadajućih doprinosa.

Naknada za odvojeni život od porodice, zakup stana za službene potrebe i troškove smještaja za izabrane dužnosnike koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH regulisana je Zakonom o plaćama i naknadama organima vlasti FBiH i odlukama oba doma Parlamenta FBiH.

"Ista je utvrđena u ukupnom iznosu od 800 KM za izabrane dužnosnike ukoliko oni borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta Parlamenta FBiH u kome su zaposleni. U navedeni iznos uključena je i naknada za zakup stana koja se žiralno plaća zakupodavcu na osnovu zaključenih ugovora između administrativnih komisija oba doma Parlamenta FBiH i zakupodavca. Ista zavisi od visine ugovorenog zakupa stana za službene potrebe i ne može biti veća od 400 KM. Troškovi smještaja odobreni su u iznosu od 100 KM mjesečno i isplaćuju se zajedno s platom, kao i naknada za odvojen život (u najvećem broju slučajeva iznosi 300 KM mjesečno, zavisno od iznosa koji preostane nakon plaćanja zakupa i režijskih troškova). Savjetnicima je na ime naknade za odvojeni život odobreno 300 KM (zakup stana do 100 KM, režijski troškovi 100 KM i naknada za odvojeni život 100 KM)", piše u Izvještaju.

Tokom godine naknadu za odvojeni život koristilo je 57 izabranih dužnosnika i tri savjetnika u Zastupničkom domu i 35 izabranih dužnosnika i 6 savjetnika u Domu naroda Parlamenta FBiH. Pojedini izabrani dužnosnici Doma naroda koji su profesionalizirali rad u Parlamentu FBiH ostvaruju naknadu za odvojeni život od porodice, zakup stana i troškove smještaja u Parlamentu FBiH, dok u kantonalnim skupštinama ostvaruju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal). Paušal predstavlja naknadu na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju dužnosti izabranih dužnosnika i članom 8. zakona predviđeno je da se isto može ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti.

"S obzirom na navedeno, a kako pojedini izabrani dužnosnici u Domu naroda, pored obaveza u Federalnom parlamentu, imaju obaveze i u kantonalnim skupštinama, te kako ne postoje evidencije o prisustvu na poslu u zgradi Parlamenta FBiH, ne možemo u potpunosti potvrditi ispunjenost potrebnih uslova za isplatu i opravdanost isplata navedenih naknada", piše u Izvještaju.

Izdaci za naknade zastupnicima (937.568 KM) u Zastupničkom domu iskazani su u iznosu od 750.751 KM, a u Domu naroda 186.817 KM. Najvećim dijelom odnose se na paušale izabranih dužnosnika (profesionalci i neprofesionalci), te trošak po osnovu naknade dnevnica i putnih troškova vezanih za učestvovanje u radu oba doma Parlamenta FBiH i radnih tijela izabranih dužnosnika koji nisu profesionalizirali svoj rad.

Provedenom revizijom utvrđeno je da je visina paušala u 2017. godini iznosila 630 KM mjesečno po izabranom dužnosniku, te da se propisano umanjenje od 10 posto vršilo na osnovu evidencija o izostancima koje su Službi računovodstva dostavljane mjesečno. Prema raspoloživim podacima paušal je obračunat i isplaćen svim izabranim dužnosnicima Zastupničkog doma (98) i 25 izabranih
dužnosnika u Domu naroda (22 profesionalna i tri neprofesionalna).

Izdaci za rad komisija (96.975 KM) u Domu naroda iskazani su u iznosu od 63.980 KM, u Zastupničkom domu 30.395 KM i u Zajedničkoj službi Parlamenta FBiH 2.600 KM. U Domu naroda su obračunate i isplaćene naknade delagatima za rad u radnim tijelima (57.300 KM) i uposlenicima Stručne službe Doma naroda za angažman u komisijama (6.680 KM).

Po osnovu naknada članovima za rad u Komisiji za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona u domovima, Komisiji za evropske integracije, Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju i Komisiji za izbor i imenovanje oba doma, što je uvjetovano održavanjem sjednice i prisustvom njoj, isplaćeno je neto 57.300 KM na ime učešća 15 delegata u navedenim komisijama i to:

- Komisiji za usaglašavanje različito usvojenih tekstova zakona za dva člana iz Doma naroda isplaćeno je ukupno 7.700 KM za održanu jednu sjednicu;

- Za pet članova Komisije za evropske integracije za održane tri sjednice isplaćena je naknada u iznosu od 18.800 KM, a da pri tome neki od članova koji su primili naknadu nisu prisustvovali niti jednoj sjednici;

- Parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju je za 7 članova komisije iz Doma naroda isplaćeno 26.950 KM za devet sjednica. Za jednog člana komisije nije evidentirano prisustvo nijednoj sjednici;

- Članu komisije imenovanom u ime Doma naroda u Komisija za izbor i imenovanja oba doma Parlamenta FBiH izvršena je isplata u iznosu od 3.850 KM, za održanih sedam sjednica.

Naknade članovima Radnih tijela iz reda naučnih, stručnih i javnih radnika (44.922 KM) isplaćene su na osnovu Odluke Administrativne komisije o isplati naknada članovima radnih tijela od 19. aprila 2011. godine. Navedene isplate u revidiranoj godini odnose se na isplate vanjskim saradnicima, članovima Ustavne komisije (za tri člana i pet održanih sjednica u ukupnom iznosu od 7.875 KM), Zakonodavnopravne komisije (za četiri člana i osam održanih sjednica u ukupnom iznosu od 11.532 KM), Komisije za jezička pitanja (za pet članova i jednu održanu sjednicu u ukupnom iznosu od 12.915 KM) i Komisije za pitanja mladih (za pet članova i jednu održanu sjednicu u ukupnom iznosu od 12.600 KM.

"Iz prezentirane dokumentacije utvrdili smo da su ugovori zaključeni nakon obavljenog posla (za 1 i 2/2017. ugovor je zaključen 20. marta 2017. godine; za 3 5/2017 30. maja 2017.; za 9/2017 25. oktobra 2017.) i bez utvrđene obaveze da se dostavi izvještaj o obavljenom poslu, te da je obračun i isplata naknada za period 1-7 i 9/2017. godine izvršen samo na osnovu zaključenih ugovora, u propisanom iznosu (315 KM mjesečno). U 8 i 10/2017. godine nije izvršen obračun i isplata navedene naknade, dok su isti za 11 i 12/2017. godine izvršeni pojedinim vanjskim saradnicima, ali se ne može potvrditi da su isti u skladu s navedenom odlukom", navode revizori.

Po osnovu ugovora o djelu (37.800 KM neto) angažovane su osobe za obavljanje poslova koji se najvećim dijelom mogu svrstati u redovne poslove uposlenika Stručne službe Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Ured za reviziju institucija FBiH izdvaja obavljanje poslova koji se odnose na sudske predmete i evidenciju sudskih sporova u Zastupničkom domu (angažovane dvije osobe kojima je u 2017. godini ukupno isplaćeno 11.800 KM), poslova uređenja i ažuriranja WEB stranice i drugih IT poslova (9.400 KM) i obavljanje poslova vozača (8.000 KM).

"Također, iako su rješenjem o postavljenju na radno mjesto savjetnika predsjedavajućeg utvrđeni poslovi koordinacije u okviru Twinning projekta EU i evropskih integracija, po ugovoru o djelu angažovan je koordinator za informisanje Twinning light projekta "Podrška administrativnim strukturama za poslove integracija u EU parlamentima u BiH" i njemu je za sedam mjeseci u 2017. godini isplaćeno 7.000 KM", upozoravaju revizori.

 


Provedenom revizijom utvrđeno je da evidencije o korištenju i upotrebi službenih vozila nisu uredne i cjelovite. Za određene relacije kretanja vozila, zaposlenicima Doma naroda nisu izdati nalozi za službeni put, dok je kod Zastupničkog doma konstatovan put službenim vozilom u inozemstvo, bez odobrenja i bez izdatog putnog naloga za službeno putovanje (Beč, Beograd).

"Zbog navedenog može se zaključiti da sistem internih kontrola vezano za upotrebu službenih automobila Parlamenta FBiH nije zadovoljavajući", piše u izvještaju.

 

(klix.ba)

Procitano 189 puta

S5 Box