Vijesti iz ekonomije
utorak, 31 Mart 2020 00:00

Privrednici složno: 1.772 osobe već dobile otkaz

Ocijeni...
(0 glasova)

bankrot1Ako danas i sutra ne budemo složni, hrabri, organizovani i ako ne budemo angažovani 24/7 blizu 262.000 uposlenih u oblasti malih biznisa može ostati bez posla."

Ovo su napisali na Facebook grupi Glas malih biznisa koja je za samo 3 dana okupila 23.000 vlasnika i uposlenika obrta i malih biznisa BiH.

Prema podacima koje su iznijeli privrednici sa ove stranice situacija je alarmantna jer će 75% radnih mjesta u oblasti malih biznisa će nestati ako vlasti HITNO ne reaguju.

Za sada je već 1.772 osoba dobilo otkaz prema bazi podataka koju su prikupili na stranici www.glasmalihbiznisa.info

"Vrijeme je da pokažemo koliko smo sposobni, koliko nam je stalo, koliko smo svi zajedno glasni jer samo tako možemo pobijediti neozbiljne i nesposobne političare. Da im pokažemo šta znači kad se mi dignemo na noge", napisao je jedan od privrednika.

Zbog toga je dio ovih privrednika uputilo prijedloge svim relavantnim institucijama od opština i gradova, preko entitetskog nivoa, do državnog. Tako su poslali set hitnih mjera za spas obrta, malih biznisa i 262.000 radnih mjesta.

Da bi ojačali finansijsku strukturu firmi, zadržali likvidnost, potakli plaćanje u privredi i omogućili privrednicima isplatu plata i zadržavanja radnika na radnim mjestima te samim tim smanjili veliki gubitak radnih mjesta od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH se zahtijeva:

Da se izmjeni zakon o PDV ili donese ODLUKA SA ZAKONSKOM SNAGOM koji će definisati obavezu obračuna i plaćanja PDV po naplati računa, umjesto dosadašnje prakse obračuna na sve izdate fakture koje ne moraju biti plaćane, pa čak i one za koje se vode sudski procesi ili koje su otpisane nakon zastare potraživanja.

Da bi ojačali finansijsku strukturu firmi, zadržali likvidnost, potakli plaćanje u privredi i omogućili privrednicima isplatu plata i zadržavanja radnika na radnim mjestima te samim tim smanjili veliki gubitak radnih mjesta of vlasti u Federaciji BiH zahtijevaju se promjena zakoni ili donese odluka sa zakonskom snagom kojom će se svi privredni subjekti i obrti koji imaju uredno izmirene poreze i doprinose do marta 2020. godine:

1. Osloboditi plaćanja poreza i doprinosa na plate na način da Vlada FBIH zajedno sa Kantonima preuzme plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i ZZO za sve uposlene bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja. Ovim se izbjegava isplata novca firmama, sredstva se za sve uposlene u FBiH uplaćuje na za to predviđene račune, a štite se radna mjesta u potpunosti.

2. Osloboditi sve obrtnike uplate paušala na isplatu plata u periodu zabrane rada i posebnih uvjeta poslovanja (najmanje za period 01.03.2020. godine do 31.05.2020. godine uz mogućnost produženja za još tri mjeseca)

3. Osloboditi sve firme, bez izuzetaka plaćanja poreza na dobit za 2019 godinu obzirom da se očekuje pad privrednih aktivnosti i gubitak u poslovanju tokom 2020, pa će dobit iz 2019 trebati i za pokrivanje gubitka iznad visine uplaćenog kapitala.

4. Osloboditi sve firme bez izuzetaka plaćanja akontacije poreza na dobit za 2020 obzirom da će privreda imati pad poslovanja i poslovanje s gubitkom zbog pada privrednih aktivnosti i potrošnje. Naplata akontacije poreza na dobit u ovim uvjetima poslovanja tokom 2020 je klasična iznuda i štetno djelovanje države na poslovanje privrednih društava.

5. Osloboditi sve firme bez izuzetaka plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta; takse na šume, vode, turizam, istaknute firme, bilo šta što ne doprinosi opstanku i očuvanju kompanija u BiH

6. Izglasati obavezan moratorij na rate kredita tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja za sva fizička i pravna lica, osim onih koji izričito zatraže da nastave sa plaćanjem rata kredita (trenutno rješenje podrazumijeva da banka može odlučiti kome će odobriti moratorij).

7. Izdavanje Naredbe pravnim subjektima iz Javnog sektora da izvrše plaćanja prema firmama sa kojima imaju potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da poslove koji nisu do kraja završeni po privremenoj situaciji plate u skladu sa stepenom realizacije ugovora.

8. Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima biznisima i svim drugim branšama kojima je zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće, a u skladu sa platnim listama iz februara 2020. godine,.

9. Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.

10. Osigurati nesmetan rad FIA ili osloboditi sve špeditere i auto prevoznike avansnog plaćanja federalne takse (FIA se zatvara od 1.4. , a špediterima i prevoznicima apeluju da se federalna taxa koju špediteri nekoliko puta dnevno koriste uplati avansno u većem iznosu)

11. ODMAH odblokirati sredstva namijenjena za gradnju skloništa i prebaciti u poseban fond za pomoć privredi.

12. ODMAH preusmjeriti 100 miliona maraka koje na računima imaju federalni i kantonalni zavod za projekat novih zapošljavanje za pomoć privredi i očuvanju novih radnih mjesta.

Od vlasti kantona se zahtijeva da se u roku od 3 dana donesu odluke:

1. DOPRINOSI - SUBVENCIONIRATI odnosno PREUZETI plaćanja doprinosa, poreza na dohodak i ZZO za sve uposlene u Kantonu bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja. Ovim se izbjegava isplata novca firmama, sredstva se za sve uposlene u Kantonu uplaćuju se na za to predviđene račune, a štite se radna mjesta koja su ostala u potpunosti.

2. PAUŠALI OBRTNIKA - SUBVENCIONIRATI plaćanja paušala svim obrtnicima bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja.

3. KREDITI - U slučaju da se ne usvoji puni moratorij na plaćanje kredita:

- preuzeti na sebe rate kredita privrednih subjekata u Kantonu bez izuzetaka u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja, kao dio javnog duga, kako radnika tako i preduzetnika.

- preuzeti puni trošak kamata za sve poslovne subjekte i preduzetnike, pogođene krizom ako podignu kredit za pokretanja biznisa nakon epidemiološke krize (primjer: ako neki frizer ili drugi preduzetnik, koji sada ne može da radi, po okončanju krize podigne kredit u banci da bi ponovo pokrenuo rad ili izmirio obaveze na ime plata i ostalog, Grad će mu platiti svu kamatu na taj kredit).

4. KOMUNALNE TAKSE - Osloboditi sve firme, bez izuzetaka, plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta za koje je nadležan Kanton. 5. NAKNADE - Osloboditi sve firme naknada za ljetnje bašte i najam javnih površina, uključujući takse za reklame na vanjskim sredstvima oglašavanja u tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

6. NAJAM POSLOVNIH PROSTORA –

- Sva pravna lica osloboditi plaćanja najma prostora u vlasništvu Kantona tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja.

- Privatnim zakupodavcim preporučiti odricanje zakupnina poslovnim sektorima ili umanjenje od minimalno 50% u periodu mart-maj 2020. godine + 90 dana od dana prestanka proglašenja stanja prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja.

7. ROKOVI PLAĆANJA - Izvršiti plaćanja prema firmama sa kojim Kanton ima potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da se poslovi koji nisu do kraja završeni plate po privremenoj situaciji u skladu sa stepenom izvršenja ugovora.

8. PLATE - Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima, malim biznisima i ostalim pravnim licima kojima je u ptopunosti zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće.

9. MINIMALNI PRIHODI - Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.

10. POLJOPRIVREDA - Analizirati i identificirati sve poljoprivredne površine na području Kantona koje se mogu ustupiti bez naknade zainteresovanim poljoprivrednicima i firmama, napraviti za njih plan sjetve kultura koje najbolje uspijevaju na tom prostoru, bezbjediti sjeme, đubrivo, dohranu i osigurati otkup svih viškova.

Od opština se zahtijeva da se hitno, a najkasnije u roku od 3 dana donesu odluke:

1. Osloboditi sve firme, bez izuzetaka, plaćanja svih komunalnih taksi i parafiskalnih nameta za koje je nadležna Oština

2. Osloboditi sve firme naknada za ljetnje bašte u tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja

3. Sva pravna lica osloboditi plaćanja najma prostora u vlasništvu Opštine tokom vanrednog stanja/prirodne nesreće + dodatnih 90 dana od dana prekida stanja prirodne nesreće/vanrednog stanja.

4. Izvršiti plaćanja prema firmama sa kojim Opština ima potpisane ugovore i to na način da u cjelosti odmah plate već realizovane isporuke bez birokratskih odugovlaćenja, da se poslovi koji nisu do kraja završeni plate po privremenoj situaciji u skladu sa stepenom izvršenja ugovora.

5. Subvencionirati minimalno 50% neto plata obrtima, malim biznisima i ostalim pravnim licima kojima je u ptopunosti zabranjen rad u periodu vanrednog stanja/prirodne nesreće.

6. Osigurati minimalne prihode svim fizičkim licima koji su prihode ostvarivali po osnovu ugovora o djelu u BiH ili inostranstvu, a koji su sve prihode prijavljivali i plaćali zakonom propisane poreze do 29.02.2020. godine.

7. Analizirati i identificirati sve poljoprivredne površine na području Opštine koje se mogu ustupiti bez naknade zainteresovanim poljoprivrednicima i firmama, napraviti za njih plan sjetve kultura koje najbolje uspijevaju na tom prostoru, bezbjediti sjeme, đubrivo, dohranu i osigurati otkup svih viškova.

(6yka.com)

Procitano 1928 puta

S5 Box